Vanliga frågor och svar

Här nedan hittar du kortfattade svar på de vanligaste frågorna om vininvesteringar, bl.a. om varför vin är en så bra investering, den förväntade avkastningen på din investering och hur det går till att investera rent praktiskt.

Scroll
FAQ

Vin som investering

 • VARFÖR ÄR VIN EN BRA INVESTERING?

  Tack vare en konstant produktion, en ökande efterfrågan p.g.a. ett växande intresse och köpkraft, sjunkande utbud p.g.a. pågående konsumtion, kvalitet som ökar i takt med att vinet mognar och en årlig prisökning på nya årgångsviner ökar priset på fina viner med tiden och kan därmed fungera som investering.

 • VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR GÄLLER FÖR ATT INVESTERA I VIN?

  Att investera i vin kräver goda kunskaper om både vin och vinhandel och förutsätter att du köper och säljer vin till attraktiva priser. Det kräver också att vinet lagras på rätt sätt. Tidigare har vininvesteringar varit förbehållet stora vinsamlare och professionella vinkommissionärer.

  RareWine har mer än 15 års erfarenhet av handel med exklusiva och sällsynta viner, omfattande marknadsinsikt, ett internationellt handelsnätverk och ett eget lager med en kapacitet på mer än 3,5 miljoner vinflaskor. Företaget har också lagringsmöjligheter utomlands, så RareWine Invest kan erbjuda vem som helst att investera i vin på marknadsvillkor - så att alla kan delta.

 • VILKA VINER ÄR DET LÄMPLIGT ATT INVESTERA I?

  I princip är det bara lämpligt att investera i stora årgångar av toppviner som har upphöjts av vinkritikerna och som har en lagringspotential från välkända producenter med gott renommé. Det betyder att mindre än 0,1 % av den globala produktionen kvalificerar sig som investeringsvin.

  Dessutom ska du helst investera i viner som är i perfekt skick i hela lådor som har förvarats på rätt sätt, och vinet måste givetvis ha ett attraktivt pris både i förhållande till marknaden i allmänhet och till jämförbara viner.

 • VAD SKA JAG TÄNKA PÅ OM JAG VILL INVESTERA I VIN?

  RareWine Invest känner till fallgroparna och finns till hands för att hjälpa dig med allt från investeringsråd, sammansättningen av din portfölj, inköp av viner till marknadspris utan punktskatt och moms, lagring i ett tullager, löpande rådgivning samt köp och försäljning av vin.

  Om du inte själv handlar med eller investerar i vin på yrkesmässig nivå ska du se till att få de bästa professionella investeringsråden – var uppmärksam på kostnaderna för rådgivning, köp/försäljning och löpande tjänster.

Avkastning, strategi och risker

 • HUR HÖG AVKASTNING KAN JAG FÖRVÄNTA MIG NÄR JAG INVESTERAR I VIN VIA RAREWINE INVEST?

  Med utgångspunkt i vår ingående kunskap om vinmarknaden och en stabil bakgrund inom investeringar förväntar vi oss att en långsiktig investering i vin ger en årlig avkastning på mer än 8 %, med relativt låg avkastning under de första åren och högre avkastning med tiden.

  Tidigare avkastning utgör inte någon garanti för kommande avkastning, och den faktiska avkastningen kan skilja sig från förväntningarna. Du ska komma ihåg att avkastningen på din vininvestering kan bli negativ.

 • HUR MYCKET SKA JAG INVESTERA?

  De flesta investeringspositioner börjar på 2 000 Euro, men det beror på priset på det specifika vinet. Vi rekommenderar alltid att investera i flera positioner, eftersom det ger fler möjligheter, bättre riskspridning och lägre kostnader. Därför börjar de flesta investerare på 40 000 Euro.

 • VAD ÄR DEN REKOMMENDERADE INVESTERINGSHORISONTEN?

  Vi rekommenderar en investeringshorisont på minst fem år eftersom en längre tidsperiod ger jämnare avkastning och lägre risk. Det är möjligt att investera med kortare tidshorisont, och det går att får hög avkastning på kort tid, men med tanke på den kortare perioden är risken då högre. Med några få undantag ska du inte förvänta dig att få betydande någon avkastning under det första eller andra året.

 • VILKA VINER INGÅR I DEN OPTIMALA PORTFÖLJEN?

  För att få högsta möjliga avkastning till lägsta risk rekommenderar vi att du sätter ihop en bred portfölj med olika investeringsviner. Den bör främst omfatta yngre omogna viner och, i mindre utsträckning, mogna viner, främst från Bourgogne och Champagne, tillsammans med några italienska, amerikanska och tyska viner samt några utvalda Bordeaux-viner, likörviner och spritdrycker.

  En egenskap som alla viner ska ha är att de, förutom att uppfylla investeringskriterierna för viner, även ska drickas kontinuerligt och bara i mindre utsträckning vara föremål för spekulation – något som särskilt är fallet för yngre omogna viner.

 • VILKA ÄR RISKERNA MED ATT INVESTERA I VIN?

  Tidigare har investeringsviner gett en högre avkastning och varit föremål för en väsentligt lägre risk än aktier, och under de senaste tio åren har den riskjusterade avkastningen på investeringen för vin varit högre än för aktier.

  De största riskfaktorerna i samband med vininvesteringar är dålig rådgivning, allt för höga inköpspriser, felaktig lagring, allt för låga försäljningspriser och allt för höga löpande kostnader.

Priser, kostnader och administration

 • HUR MYCKET KOSTAR DET ATT KÖPA VIN SOM EN INVESTERING?

  Vinet säljs till marknadspris* utan några tillägg för handels- eller mäklarkostnader, och köpet är inte beroende av att du köper till några andra tjänster.

  Investeringsråd i samband med köp av vin för investering ingår.

  *Marknadspriset motsvarar inte företagets inköpspris. Marknadspriset bedöms som ett arbitrage mellan det försäljningspris som kan erhållas vid en viss tidpunkt på den professionella marknaden och som grund av interna och externa handelsuppgifter.

 • HUR MYCKET KOSTAR LEVERANSEN?

  Leverans till Nordic Freeports konto på ett tullager ingår, medan leverans i Danmark och resten av Europa är möjlig mot betalning av tull, skatt, moms och fraktkostnader.

 • VILKA ÄR DE LÖPANDE KOSTNADERNA?

  Att investera i vin innebär vanligtvis kostnader för försäkring och lagring. Om man antar att RareWines lagringslösning används ligger kostnaden på 0,7 % av portföljens värde per år. På så sätt lagras vinet under dokumenterade, optimala förhållanden i Europa, och du undviker att det förlorar i värde eller skadas. Dessutom är vinet alltid försäkrat med 110% av den senaste värderingen.

 • HUR MYCKET KOSTAR DET ATT SÄLJA VINET?

  Vi rekommenderar att du tecknar ett förhandsavtal med RareWine Invest om kommissionsförsäljning, så att du kan få en förmånlig kommissionskurs för endast 5–10 % av försäljningspriset. På så sätt har vi ett ömsesidigt intresse av att få högsta möjliga pris för dina viner – det är både enkelt och säkert.

  Om du väljer att inte teckna ett avtal om kommissionsförsäljning med RareWine kan du sälja vinet själv. När du själv står för försäljningen tillfaller hela försäljningspriset säljaren. Tänk dock på att försäljning via traditionella auktionshus oftast medför kostnader på 30–40 % av försäljningspriset och är förknippat med ett antal operativa riskfaktorer.

 • Värdering av portföljer

  På investerarportalen MyRareWineInvest kommer det uppskattade värdet på dina viner att uppdateras kontinuerligt. Värdet är en indikation som återspeglar den aktuella tillgängligheten baserat på begärda priser och handelsdata från tredjepartsleverantörer som den brittiska vinbörsen, Liv-ex, och wine-searcher.com. Med andra ord: Vi hjälper dig att alltid ha en fullständig överblick över din vininvestering.

  Prisindikationerna på MyRareWineInvest baseras på handelsdata från olika källor och är därför endast vägledande. Den faktiska marknadspriset kan skilja sig från den databaserade prisindikationen.

  Dagliga enskilda transaktioner kan orsaka fluktuationer i uppgifterna som inte representerar det faktiska marknadsvärdet. Det är därför våra specialister manuellt värderar dina viner när du vill realisera en position, så att vi kan ge dig bästa möjliga vägledning för en effektiv försäljning.

  Detta förfarande har införts för att skapa säkerhet och transparens när du investerar genom RareWine Invest.

 • KYC / AML

  För att kunna erbjuda en ansvarsfull tjänst följer RareWine Group tillämpliga principer för KYC / AML (Know your customer / Anti money laundering). Detta innebär att vi kommer att be dig om identifiering när du skapar ett konto och en portfölj hos oss.

 • Försäljning av vin/avyttring

  När du vill sälja enskilda positioner eller hela din portfölj kan RareWine Trading effektivt sälja den till vårt globala nätverk av handlare, kunder, samlare etc. 

  För att säkerställa transparens när du säljer ditt vin eller din spritdryck granskas alla affärer av en tredjepartsinstans (Deloitte), vilket garanterar att angivna försäljningspriser motsvarar de faktiska försäljningspriserna.

Lagring

 • HUR SKA VINET LAGRAS?

  Vinflaskorna måste lagras liggande vid en konstant temperatur på cirka 12 grader och en luftfuktighetsnivå på cirka 75 %. De får inte utsättas för direkt solljus eller vibrationer.

 • ERBJUDER RAREWINE INVEST LAGRING AV VIN?

  Ja. Förutom lagringskapacitet hos internationella partners har RareWine Invest ett eget offentligt lager för vin och spritdrycker i EU (Danmark), som drivs som ett oberoende företag under namnet Nordic Freeport. Nordic Freeport har kapacitet att lagra mer än 3 500 000 flaskor vin under optimala förhållanden.

 • ÄR VINET FÖRSÄKRAT?

  Om ditt vin lagras hos oss är det naturligtvis försäkrat. Vid förlust eller skada återfås vinet eller så ersätts det med 110 % av den senaste värderingen.

 • GÅR DET ATT KOMMA OCH INSPEKTERA SITT VIN?

  Ja, du kan inspektera din investering när som helst efter överenskommelse. Allt du behöver göra är att kontakta din portföljrådgivare och boka en tid. OBS! Av logistiska skäl kan din portfölj vara spridd på flera platser beroende på var den befinner sig vid köptillfället.

Ägarskap

 • VEM ÄGER VINET?

  I egenskap av investerare är det du som köper vinet som också äger det.

 • KAN JAG VÄLJA ATT SÄLJA ELLER DRICKA MITT VIN?

  Ja, som ägare av vinet är det helt upp till dig om du vill sälja eller dricka vinet. Du ska dock komma ihåg att om du har tecknat ett avtal om kommissionsförsäljning för att få ett attraktivt pris vid kommande försäljning måste du betala en straffavgift som ligger i nivå med kommissionsavtalet om du väljer att dricka vinet.

 • HUR GARANTERAS MIN ÄGANDERÄTT?

  Varje investerare tilldelas ett unikt kundnummer när deras vin lagras av Nordic Freeport.

  Vinet paketeras på en eller flera pallar som är tydligt märkta med kundnumret och med en tydlig angivelse om att det ägs av en tredje part, med hänvisning till kundlistan.

 • VAD HÄNDER OM RAREWINE, RAREWINE INVEST ELLER NORDIC FREEPORT UPPHÖR MED SIN VERKSAMHET ELLER GÅR I KONKURS?

  Om RareWine Invest skulle upphöra med sin verksamhet eller gå i konkurs har detta ingen betydelse, eftersom du som investerare äger vinet och driften av lagringsanläggningarna fortsätter oförändrad.

  Alla varor som lagras via RareWine Group är tydligt märkta med ägarens unika kund-ID, vilket garanterar investerarens äganderätt i alla lägen - även i händelse av konkurs.